Historie

Første planer om utbygging av Gravbrøtfossen i Storåselva, ble lansert for over 100 år siden. Mens dagens utbygging begynte å ta form i 1997.

Et fallrettighetslag ble stiftet som skulle arbeide med saken. Det var et meget "langt lerret å bleike". Mange ville sette kjepper i hjula. Det ble krav om behandling etter Samlet plan for vassdrag. Rapporten (Vassdragsrapport nr 34) er datert desember 2000. Den gikk fint for oss. Men fortsatt var det mye som ikke var gjort. Konsesjon ble utarbeidet med meget god hjelp fra Bjørn Høgaas ved NTE. Det ble søkt om en midlere årsproduksjon på 23 GWh. Potensialet i fossen ligger litt høyere.

Søknaden ble avslått med begrunnelse i en sjelden moseart. Det var Krokblygmose som gjorde utslaget. Vi var vel litt overrasket over avslaget, både grunneiere, samarbeidspartnere og konsesjonsskriver. Men vi ga ikke opp av den grunn. Det ble levert ny konsesjonssøknad med en redusert utnyttelse. Den ble innvilget med en produksjon på ca 8,5 GWh. Vi kunne utnytte max 4,3 m3 vann pr sek. med en minstevassføring på 100 liter/sek vinterstid og 660 liter/sek sommers tid. Med installert utstyr vil det gi en antatt produksjon på ca 10 GWh i et "normalår".

Konsesjon ble anket til departementet av naturvernere, men anken ble ikke tatt til følge. Men det forsinket utbygginga med ca ett år.

Når konsesjonen var ferdigbehandlet og klar, startet arbeidet med samarbeidspartnere, anbud ble innhentet, vurdert og bestemt. Se egen side for samarbeidspartnere og leverandører.

Byggearbeidene startet våren 2008 og kraftverket ble satt i gang 5. juni 2009, med litt over ett års byggetid. Noe arbeid stod igjen ved igangsetting, men det ble utført i løpet av sommeren 2009.

Nedbørsfeltet har forøvrig et areal på 278,4 km2 og det er flere vann i feltet, blant annet Andorsjøen. Nedbørsfeltet har et midlere avløp på 351 mill m3 pr år, det vil si 11 m3/sek.